Departament d'Activitats Extraescolars

    Està format pel Vicedirector, com a responsable de la seua coordinació i funcionament, a més d'un professor/a voluntari de cada Departament Didàctic, almenys un/a representant de l’AMPA i un altre/a representant de l'Associació d'Alumnes.


S'encarrega de promoure, coordinar i organitzar les activitats que es realitzen al llarg del curs: activitats culturals (xarrades, conferències, exposicions, projeccions, concursos literaris, eixides educatives, etc.), activitats esportives, representacions teatrals, intercanvis amb centres escolars en l'estranger, benvinguda a l'alumnat de 1r d'ESO i comiat de l'alumnat de 2n de Batxillerat, tallers, viatges d'estudis...

    Está formado por el Vicedirector, como responsable de su coordinación y funcionamiento, además de un profesor/a voluntario de cada Departamento Didáctico, al menos un/a representante del AMPA y otro/a representante de la Asociación de Alumnos.

Se encarga de promover, coordinar y organizar las actividades que se realicen  durante el curso: actividades culturales (charlas, conferencias, exposiciones, proyecciones, concursos literarios, salidas educativas, etc.), actividades deportivas, representaciones teatrales, intercambios con centros escolares en el extranjero, bienvenida al alumnado de 1º de ESO y despedida del alumnado de 2º de Bachillerato, talleres, viajes de estudios...