Organització i normes de les activitats

TIPUS D'ACTIVITATS

Podem distingir tres tipus d'activitats:
-         Les que apareixen integrades en les programacions de les àrees curriculars dels departaments didàctics, incorporades per tant als processos d'ensenyament-aprenentatge, i que convencionalment es defineixen com a activitats complementàries, que tenen lloc en el centre escolar tot i que es canvie l’espai quotidià i es duguen a terme amb l’assessorament o participació de persones alienes al Centre. Solen respectar la durada d’una classe i l’alumnat es reincorpora al seu horari normal en acabant.
-         Les activitats, la realització de les quals afecta tota la vida del Centre (per exemple, la setmana cultural) i que es desenvolupen habitualment a través de projectes multidisciplinars i/o amb el concurs d'agents externs a la dinàmica del propi Centre.
-         En tercer lloc, les que podem definir com a activitats extraescolars, és a dir, situades fora del centre i que poden perllongar en la seua durada l’horari habitual (eixides, viatges, excursions...). 

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Documentació 
En l'intent d'unir la bondat pedagògica de les activitats amb la menor pertorbació possible de l'activitat lectiva, caldrà respectar unes normes d'organització i omplir una documentació, que es troba a disposició del professorat en la Sala de Professorat:


        Normes
En les programacions didàctiques que cada Departament lliura a l’inici del curs, cal fer constar aquelles activitats que es preveu dur a terme durant el curs, independentment de la seua realització posterior, amb indicació del curs a què van adreçades i la data aproximada de la seua realització. Aquestes activitats seran presentades al Consell Escolar, que procedirà, si s’escau, a la seua aprovació i inclusió en la Programació General Anual.

Qualsevol altra activitat complementària o extraescolar que poguera sorgir amb posterioritat, serà informada al Cap del Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars (vicedirector) per a sotmetre-la a la consideració de la Direcció i a la seua posterior aprovació pel Consell Escolar.

L’activitat haurà d’organitzar-se per a tot el grup-classe a què s’adreça, amb l’excepció d’aquelles que afecten assignatures optatives, en les quals se considerarà grup-classe aquell que constitueix aquesta optativa.

 Perquè es puga portar a terme l’activitat, ha de participar-hi un mínim del 70% de l’alumnat del grup-classe.  

 El professorat responsable haurà de lliurar en Direcció d’Estudis un llistat de l’alumnat proposat per a participar en l’activitat extraescolar, amb una setmana d'antelació a la data de l’activitat, per a comprovar si cap alumne/a, pel seu comportament anterior (Informes d’Amonestament o expedient disciplinari) no ha de participar-hi. Alhora, haurà de lliurar en Vicedirecció l’INFORME D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS ben complimentat amb la justificació pedagògica corresponent i els objectius, i signat pel professor/a responsable i el/la Cap del Departament corresponent. En cas de no complir aquests terminis l’activitat no serà autoritzada.

Per raons organitzatives no s’autoritzaran més de dues activitats extraescolars en un mateix dia. En la sala de professorat, en el tauler d’Activitats, es penjarà a l’inici de cada trimestre el calendari. A l’hora d’organitzar qualsevol activitat caldrà consultar-hi els dies que resten lliures per a realitzar-la i sol·licitar el vist-i-plau a la Vicedirecció

Cap grup-classe no podrà realitzar més de tres activitats extraescolars durant el primer i segon trimestres, ni més de dos en el tercer. En Vicedirecció es disposarà trimestralment d’un quadrant, on s’aniran anotant les activitats que tinga programades durant el trimestre/avaluació cada grup-classe.

Durant la segona quinzena de maig i el mes de juny, per raons òbvies, s’intentarà limitar al màxim l’organització d’activitats complementàries en el Centre i no es farà cap activitat extraescolar. Aquestes limitacions s’amplien a tota la tercera avaluació per a l’alumnat de 2n de Batxillerat.

 Totes les activitats a desenvolupar fora del Centre són voluntàries i els/les alumnes que no hi participen tenen el dret i el deure d’assistir a classe. Sempre que existisca una participació confirmada del 80% de l’alumnat del grup, es podrà interrompre la seqüenciació lectiva durant la jornada (no s’avançarà matèria). Si la participació és menor a aquest percentatge, l'alumnat participant s'ha de responsabilitzar de posar-se al dia en les matèries impartides.

S'intentarà programar les activitats en les dates aprovades pel Consell Escolar, tractant així que la pèrdua d'hores lectives tinga la menor repercussió possible.

No es podran organitzar activitats extraescolars durant els 15 dies anteriors a la data d’introducció de notes en Ítaca.

Totes les activitats que es facen fora de l'institut requereixen l’autorització dels pares/mares o tutors/es, si els/les alumnes són menors d'edat. També la requeriran les activitats que es realitzen durant una única hora lectiva (anar a la platja, a un jardí pròxim, etc.). Sempre n’és imprescindible l’autorització per part de Direcció d’estudis.

Els/Les alumnes que no respecten les normes de convivència del Centre i hagen comés faltes o se'ls haja obert expedient disciplinari no podran participar en les activitats extraescolars que s'hi organitzen. Caldrà advertir l’alumnat abans d’arreplegar els diners que, en cas de no ser autoritzada la seua assistència a l’activitat per part de Direcció d’Estudis, no se li podran tornar els diners anticipats, si això en condiciona la realització per part de tot el grup.

A les activitats que es facen en el Centre (complementàries), davant la possibilitat que l’activitat es perllongue, el professorat que l’organtize haurà de tenir prevista la manera d’atendre a l’alumnat que poguera veure’s afectat per la seua presència en l’activitat. 

Es recomana que assistisca a les activitats extraescolars un professor/a  per cada 15 alumnes, en ESO i FPB; i per cada 25 alumnes, en batxillerat.

Tots els/les alumnes que participen en activitats extraescolars tenen l'obligació de realitzar les activitats programades, d'obeir les indicacions del professorat responsable i d'acceptar les normes establertes pel Centre. 

En 1r i 2n d’ESO l’exida y la tornada sempre seran en el centre i amb tot l’alumnat i el professorat participant. A partir de 3r, sempre que la tornada siga a última hora i sempre amb l’autorització explícita dels pares, l’alumnat podrà tornar pel seu compte a casa sense passar pel centre. Per aquest motiu, existeixen dos fulls d’autorització de pares diferents: una per a 1r i 2n; i una altra per a 3r, 4t i batxillerat, models disponibles a la sala de professorat. 

La informació sobre les subvencions de les activitats acordades per l’AMPA se facilitarà als departaments en la primera reunió d’activitats extraescolars.

L’alumnat pagarà al professorat organitzador de l’activitat extraescolar la quantitat íntegra estipulada. La quantitat subvencionada serà abonada al alumne/a posteriormente per l’AMPA, segons s’acorde a l’inici del curs.